Materská škola

M A T E R S K Á   Š K O L A  

C H M E Ľ O V

 

 

 

  • Materská škola s celodennou výchovnou starostlivosťou

  • Materská škola zabezpečuje predprimárnu formu výchovy a vzdelávania detí predškolského veku spravidla od troch do šiestich rokov

  • Materská škola úzko spolupracuje s rodičmi detí, radou školy pri Materskej škole Chmeľov, Obecným úradom Chmeľov, logopédom a Centrom pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie so sídlom v Prešove.

  • Materská škola je situovaná v tichej časti obce Chmeľov obkolesená bohatou výsadbou ihličnatých a listnatých stromov

  • K areálu materskej školy patrí priestranný dvor s pieskoviskom, párom šmýkaliek,drevenou hrazdou a hojdačkou

 

Dokumenty

Vyhlásenie o spracúvaní osobných údajov - Materská škola

Príloha k vyhláseniu - Materská škola