Zámery, verejné súťaže a dražby

Zverejnenie zámeru predaja nehnuteľného majetku Obce Chmeľov

Vyvesené od: 
10.06.2019
do: 
25.06.2019