Všeobecne záväzné nariadenia

NÁVRH-VZN č. 2/2020-prevádzkový poriadok Domu smútku v obci Chmeľov

Vyvesené od: 
11.03.2020
do: 
26.03.2020

NÁVRH-VZN č. 1/2020 -prevádzkový poriadok pohrebiska obce Chmeľov

Vyvesené od: 
11.03.2020
do: 
26.03.2020

Návrh -VZN č. 2/2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady......

Vyvesené od: 
26.11.2019
do: 
11.12.2019

VZN č.1/2019 o určení výšky príspevku na čiastočnú náhradu nákladov v školách.......

Vyvesené od: 
19.08.2019
do: 
03.09.2019

VZN č.3/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi ......

Vyvesené od: 
29.06.2016
do: 
14.07.2016

VZN č. 2/2016 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej šk. dochádzky v ZŠ Chmeľov ...

Vyvesené od: 
01.02.2016
do: 
31.05.2016

VZN č. 1/2016 o vyhradení miesta na umiestňovanie volebných plagátov......

Vyvesené od: 
01.02.2016
do: 
31.05.2016

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku......

Vyvesené od: 
17.12.2015
do: 
31.12.2015

VZN č.1/2015 o zriadení Školskej jedálne, 082 15 Chmeľov č. 217 ako súčasť MŠ Chmeľov č. 217

Vyvesené od: 
25.06.2015
do: 
11.07.2015

VZN č.2/2014 o vyhradení miesta na umiestnovanie ....

Vyvesené od: 
21.08.2014
do: 
21.10.2014

Stránky