VZN obce Chmeľov č.1/2013 /platné aj pre rok 2014/

Sadzobník správnych poplatkov vyberaných obcou

Obchodná verejná súťaž na na kúpu požiarnického auta

Obec Chmeľov

v y h l a s u j e

obchodnú verejnú súťaž v zmysle § 9a ods. 1 písm. a/ zák. SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov s použitím § 281 a nasl. Obchodného zákonníka na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj hnuteľného majetku obce :

Monitorovanie pôvodcu zoonózy Trichinella

Výberové konanie na riaditeľa / ku MŠ Chmeľov

Obec Chmeľov vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy Chmeľov.

Výberové konanie na riaditeľa / ku MŠ Chmeľov

800 rokov prvej písomnej zmienky o obci Chmeľov

800 rokov prvej písomnej zmienky o obci Chmeľov

Tohto roku je už 800 rokov od prvej písomnej zmienky o našej obci Chmeľov.

 

VZN č. 4/2012 ovýške príspevku na čiastočnú úhradu ...

VZN č 3/2012 o miestnych daniach

VZN č 2/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a ...

VZN č 1/2012 o dani z nehnuteľnosti .....

Stránky

Subscribe to Obec Chmeľov RSS